• Obsługujemy porty lotnicze we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach
 • Wypożyczalnia samochodów: Gliwice, Katowice, Wrocław...

Regulamin

Regulamin

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdów samochodowych .
  1. Regulamin stosuje się do wszystkich umów wynajmu pojazdów zawieranych przez FCT24.pl chyba, że umowa stanowi inaczej.
  2. Strony oświadczają, że pojazd jest sprawny technicznie i wolny od jakichkolwiek wad technicznych, oraz nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń, za wyjątkiem tych, które opisano w umowie. Najemca potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu, nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń oraz, że nadaje się on do umówionego użytku.
  3. Najemca oświadcza, że posiada ważne uprawnienia do kierowania pojazdem wynajmowanym zgodnie z podpisaną umową.
 2. Najemca
  1. Najemcą samochodu w wypożyczalni samochodów FCT24.pl może być:
   1. osoba fizyczna, która ukończyła 21 rok życia, posiadająca prawo jazdy nie krócej niż 12 miesięcy uprawniające do prowadzenia pojazdu, który wypożycza oraz ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy) wraz z oświadczeniem o miejscu zameldowania.
   2. podmiot gospodarczy. W przypadku gdy podmiotem wynajmującym jest firma konieczne jest przedstawienie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, odpis KRS lub innej dokumentacji potwierdzającej posiadanie firmy, NIP oraz Regon. Osoba dokonująca wypożyczenia samochodu w imieniu podmiotu innego niż osoba fizyczna winna przedstawić pisemne umocowanie wydane na podstawie przepisów odrębnych przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu w imieniu którego zaciąga zobowiązanie. W przypadku braku takiego umocowania wszelkie koszty wynikłe z zawarcia umowy najmu samochodu, a także wszelkie inne koszty związane z pokryciem wszelkich szkód, kar itp. ponosi osoba fizyczna wskazana w umowie jako zawierająca umowę.
 3. Obowiązki Najemcy i Wynajmującego
  Najemca jest obowiązany do korzystania z pojazdu zgodnie z zasadami eksploatacji, z należytą troską oraz oddania go w takim samym stanie technicznym, w jakim go otrzymał.Najemca winien przestrzegać wymienionych poniżej zasad pod rygorem nie przejęcia przez Wynajmującego odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu wypożyczonego, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków niniejszej umowy.

  1. W czasie użytkowania pojazdu osoba kierująca zobowiązana jest do:
   1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC oraz umowy wynajęcia prowadzonego samochodu i posiadania zaświadczenia lekarskiego, jeśli jest takie wymagane
   2. zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (zamykania oraz włączenia wszystkich urządzeń zabezpieczających), nie pozostawiania w samochodzie dokumentów pojazdu oraz niepozastawienia kluczyków bez opieki.
   3. stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym,(ON, Etylina lub Gaz)
   4. wykonywania własnym kosztem i staraniem codziennej obsługi samochodu, a w tym sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu chłodzącego silnik, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzania i uzupełniania ciśnienia w ogumieniu
   5. sprawdzania stanu ogumienia oraz działanie wszystkich świateł sygnalizacyjnych, utrzymania samochodu w należytej czystośc
  2. Zabrania się:
   1. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem
   2. brania udziału we wszelkich rajdach i wyścigach samochodowych
   3. przewożenia bez zezwolenia FCT24.pl wszelkich zwierząt
   4. przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu
   5. dokonywania w wynajętym samochodzie jakichkolwiek przeróbek bez zgody FCT24.pl
   6. palenia wyrobów tytoniowych
   7. spożywania alkoholu
  3. Najemca udostępni Wynajmującemu pojazd w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego.
  4. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym zezwolił na kierowanie pojazdem wynajętym, jak za działania własne.
  5. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za uzyskane mandaty karne (Policja, Straż Miejska itp.) oraz inne opłaty nie uiszczone, a otrzymane po dacie zwrotu pojazdu do FCT24.pl, dotyczące okresu wynajmu pojazdu przez Najemcę w związku z użytkowaniem samochodu. W takim przypadku Wynajmujący zwraca się do byłego Najemcy tego pojazdu o uiszczenie opłat, mandatów itp. W razie braku kontaktu z byłym Najemcą , Wynajmujący wskaże tego Najemcę jako użytkownika pojazdu, który w tym terminie użytkował pojazd.
  6. Wynajmujący nie ma obowiązku zapewnienia Najemcy samochodu zastępczego w przypadku utraty przez niego dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej bądź kluczyków, uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, powstania szkód parkingowych oraz aktów wandalizmu.
  7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii, uszkodzenia samochodu, wypadku, kradzieży rzeczy Najemcy, które znajdowały się w pojeździe Wynajmującego, chyba , że szkoda powstała w związku z niewłaściwym wykonaniem przez Wynajmującego obowiązków wymaganych dla należytego używania samochodów.
  8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę w przypadku nie zapewnienia samochodu zastępczego w okolicznościach wskazanych w pkt. 3 ust. 6.
 4. Opłaty
  1. Czynsz za najem pojazdu naliczany jest za dobę tj. 24h (liczone od godziny wynajęcia do tej samej godziny w dniu oddania samochodu) i potwierdzony jest paragonem lub fakturą.
  2. Do cen wynajmu należy doliczyć aktualny podatek VAT.
  3. Samochody osobowe (poza dostawczymi i busami osobowymi) FCT24.pl nie mają limitu kilometrów, można przejechać nieograniczoną liczbę kilometrów bez dodatkowych opłat.
  4. Umowy Najmu samochodów nie mają żadnych dodatkowych ukrytych kosztów, wszystko jest czytelne i zrozumiałe.
  5. Kaucja zwrotna oraz czynsz za wynajem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu podpisania umowy.
  6. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu za minimum jeden dzień wynajmu samochodu Wynajmujący może bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Wypożyczającego odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień spóźnienia w zapłacie, nałożyć karę wg cennika za bezumowne użytkowanie samochodu oraz odebrać samochód w asyście policji w miejscu jego przebywania.
  7. Wysokość czynszu najmu samochodu, kaucja oraz inne dodatkowe opłaty są uwzględnione w umowie najmu samochodu. Wysokość pozostałych opłat podana jest w cenniku stanowiącym załączniki do niniejszego regulaminu i umowy najmu.
  8. Za szkody spowodowane przez osoby, którym Najemca udostępnił pojazd, Najemca odpowiada jak za szkody spowodowane przez siebie.
  9. Za każdy otrzymany mandat naliczamy opłatę administracyjną w wysokości 100,00 zł netto.
  10. Zniesienie udziału własnego obejmuje szkody blacharsko-lakiernicze, a nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub innych powstałych z winy wynajmującego.
  11. Przy wynajmie długoterminowym zniesienie udziału własnego pobierane jest w pierwszym miesiącu w kwocie 500.00 PLN netto.
 5. Zwrot lub wymiana pojazdu
  1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu Umowy najmu zwrócić pojazd do miejsca ustalonego w Umowie w określonej dacie i godzinie powiadamiając telefonicznie pracownika FCT24.pl najpóźniej na jedną godzinę przed planowanym zwrotem pojazdu. Dodatkowe opłaty pobierane są zgodnie z Umową oraz aktualnym cennikiem załączonym do Umowy.
  2. Wola przedłużenia umowy najmu pojazdu musi być zgłoszona minimum 24 godzin przed zdeklarowaną wcześniejszą godziną odstawienia samochodu. Przedłużenie najmu pojazdu wymaga uzgodnienia drogą mailową lub w siedzibie FCT24.pl i nie jest udzielane automatycznie.
  3. Wydanie zgody na przedłużenie najmu, jest uzależnione od tego czy została już potwierdzona rezerwacja na ten pojazd przez inną osobę (czyli następnego klienta).
  4. W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku. W przypadku braku terminowego zwrotu pojazdu Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu wraz z wszystkimi dokumentami, kluczykami i wynajętym sprzętem wpisanym w umowie najmu, oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
  5. Opóźnienie w zdaniu pojazdu w określonym terminie zgodnie z umową oraz nie powiadomienie Wynajmującego o przedłużeniu wynajmu może skutkować skierowaniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do właściwej miejscowo Prokuratury Rejonowej.
  6. Samochody wypożyczane są z pełnym zbiornikiem paliwa i z takim samym stanem paliwa powinny być zwracane. W przypadku zwrotu pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa pracownik FCT24.pl poprosi Najemcę zwracającego pojazd, aby w jego obecności dokonał uzupełnienia paliwa na stacji paliw. Koszt uzupełnienia paliwa ponosi Najemca.
  7. Najemca na podstawie ogólnych przepisów prawa ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia pojazdu oraz ewentualnej utraty dokumentów samochodowych czy też kluczy.
  8. W przypadku zagubienia przez Najemcę: dowodu rejestracyjnego, kluczyków, polisy OC/AC, tablicy rejestracyjnej lub innych elementów wskazanych w cenniku, Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w cenniku.
  9. Po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami wynikającymi z:
   1. braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponadnormatywne zużycie samochodu wewnątrz jak i na zewnątrz.
   2. szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienia lub szkód nieobjętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela.
   3. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacja samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie objętych ryzykiem z polisy ubezpieczeniowej np. popękane reflektory, uszkodzone lusterka, przerysowania karoserii lub podobnych zdarzeń.
   4. szkód rzeczywistych w sytuacji gdy Wynajmujący nie uzyska odszkodowania od swojego ubezpieczyciela gdy przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania są czynniki zaistniałe po stronie Najemcy.
   5. odszkodowania za utratę wartości samochodu na skutek wypadku w razie gdy przyczyną wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem, czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości samochodu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek lub innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.
   6. likwidacją szkód za które Najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa oraz kosztami przywrócenia samochodu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztami prania tapicerki i kosztami myjni.
   7. W razie ujawnienia jakiegokolwiek uszkodzenia samochodu już po jego odebraniu przez pracownika FCT24.pl Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zwrócenia się w ciągu 24 godzin do Najemcy o uznanie tego uszkodzenia. Jeżeli szkoda zostanie uznana polubownie opłata za nią wyniesie 50% ceny określonej w Załączniku nr 3 do Umowy najmu samochodu.
  10. W przypadku gdy wynajęty samochód zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Wypożyczającego Najemcy przysługuje prawo do zastąpienia unieruchomionego pojazdu innym pojazdem (w miarę możliwości o podobnym standardzie). Okres oczekiwania na pojazd zastępczy dla Najemcy nie będzie doliczony do okresu najmu pojazdu podstawowego.
  11. Jeżeli po zdaniu przez Najemcę samochodu zostaną znalezione w nim pozostawione: rzeczy osobiste, dokumenty lub inne przedmioty, pracownicy FCT24.pl przekażą te przedmioty do depozytu w siedzibie firmy. Przedmioty nieodebrane z depozytu w ciągu 7 dni roboczych od daty przekazania ich do depozytu zostaną zutylizowane. FCT24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w wynajmowanych samochodach i nie będzie dochodził, który z Najemców pozostawił znalezione rzeczy. Depozyt jest jedynie wyrazem dobrej woli i grzeczności wobec klientów i z tego tytułu nie jest pobierana jakakolwiek opłata.
  12. W przypadku wcześniejszego zwrotu pojazdu, niż przewiduje to podpisana umowa najmu, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% ceny podstawowej za każdy dzień wynajmu. W tym przypadku anulowane są wszystkie udzielone rabaty.
 6. Bieżąca i okresowa obsługa techniczna oraz naprawy samochodu
  1. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, przeróbek, przeglądów ani innych czynności obsługowych i naprawczych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie wypadku, kolizji czy też awarii samochodu wynajmowanego Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego dzwoniąc pod nr tel. 503-996-996 oraz stosować się do wszystkich wskazówek Wynajmującego. Jeżeli usterka, awaria może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub może doprowadzić do dalszego uszkodzenia pojazdu zabrania się dalszego kontynuowania jazdy wynajmowanym samochodem. W przypadku otrzymania zgody od FCT24.pl na naprawę samochodu w określonym zakresie, wówczas wynajmujący zobowiązany jest do przedłożenia faktur za wykonaną usługę i zwrotu wymienionych części pojazdu oraz dokonania pisemnego oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii. Faktury i rachunki powinny być wypisane z danymi teleadresowymi firmy FCT24.pl.
  2. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane fakturami lub rachunkami.
  3. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępniania Wynajmującemu samochodu w celu wykonania okresowych przeglądów technicznych, wymiany ogumienia oraz przeglądów okresowych przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z książką gwarancyjną pojazdu.W razie nieudostępnienia pojazdu przy wyższych wskazaniach licznika Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz zobowiązany będzie do wyrównania Wynajmującemu wszystkich strat, jakie ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód). Najemca wówczas zostanie ukarany kwotą ujętą w cenniku opłat.
 7. Awarie uszkodzenia, kradzież pojazdu, wypadki, kolizje oraz utrata kluczy, dokumentów lub zaboru przez osoby trzecie
  1. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w tytule niniejszego rozdziału Najemca powinien niezwłocznie powiadomić centralę FCT24.pl dzwoniąc na nr tel 503-996-996, w celu otrzymania dalszych instrukcji postępowania. W przypadku kradzieży, dewastacji, celowego uszkodzenia, włamania lub innego czynu zabronionego oraz w razie utraty kluczyków, dokumentów samochodu wynajmowanego Najemca winien niezwłocznie powiadomić Policję.
  2. W razie zaniechania działań opisanych w ust.1 Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami wynikłymi ze zdarzeń wskazanych w ust.1.
  3. Ustala się odpowiedzialność Najemcy, tzw Udział własny w szkodzie przy segmencie A, B, C i D na kwotę 3000,00 zł (trzy tysiące zł) oraz Premium i BUS na kwotę 5000,00 zł (pięć tysięcy zł), który częściowo może być pobrany z kaucji samochodu, a który staje się wymagalny niezwłocznie po zaistnieniu szkody.
  4. W przypadku uszkodzenia pojazdu z przyczyn leżących po stronie Najemcy, jeżeli wartość szkody będzie mniejsza niż 3000,00 zł. Najemca zobowiązany jest do samodzielnego pokrycia szkody według wyceny FCT24.pl nie później niż w dniu zdania samochodu, co nie ogranicza FCT24.pl w możliwości żądania odszkodowania przewyższającego powyższą kwotę obejmującą również koszty postoju (nie zarabiania) samochodu w okresie jego naprawiania.
  5. W przypadku zaistnienia szkody w pojeździe spowodowanej przez Najemcę, bądź wskutek działania lub zaniechania osób trzecich, które to szkody nie kwalifikują się do likwidacji w drodze odpowiedzialności ubezpieczyciela Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przywróceniem pojazdu do stanu sprzed wynajęcia go udokumentowanym kosztorysem przyszłej naprawy pojazdu.
  6. W sytuacji zaistnienia szkody całkowitej pojazdu tzn. gdy naprawa pojazdu będzie nieopłacalna o czym zdecyduje Wynajmujący lub przedmiotowy pojazd zostanie skradziony, a ubezpieczyciel odmówi wypłaty pełnej kwoty odszkodowania, zapłata pełnego odszkodowania obciążać będzie Najemcę.
  7. W przypadku kradzieży pojazdu, jego wyposażenia bądź aktów wandalizmu Najemca jest zobowiązany dostarczyć Wynajmującemu pisemny opis zdarzenia. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki do pojazdu, dowód rejestracyjny oraz polisę OC.
  8. W przypadku, gdy szkoda nastąpiła z winy innego uczestnika ruchu Najemca, jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć Wynajmującemu pisemne i szczegółowe oświadczenie sprawcy zdarzenia wraz z przyznaniem się do winy, danymi jego ubezpieczyciela OC pojazdu opisując dokładnie miejsce zdarzenia, datę oraz godzinę zajścia.
  9. Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego w razie zaistnienia jakichkolwiek sytuacji objętych zakresem powyższego rozdziału. W razie zaniechania natychmiastowego powiadomienia Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 3000,00 zł.
  10. Najemca oświadcza, że gdyby pojazd w czasie trwania umowy wynajmu został przywłaszczony / niezwrócony, zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności wartość pojazdu oraz wszelkie inne koszty dodatkowe nie później niż w ciągu 14 dni od daty ustalonego zakończenia najmu.
  11. Niniejszy regulamin obowiązuje również Najemców współpracujących z Wypożyczającym zwanych Partnerami i jest poszerzony o punkty zawarte w Regulaminie dla Partnerów wypożyczalni samochodów FCT24.pl, który jest odrębnym dokumentem stanowiącym integralną część Regulaminu wypożyczalni samochodów FCT24.pl.
 8. Ubezpieczenie pojazdów
  1. Niezależnie od roszczeń wobec ubezpieczyciela Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych za szkody poniesione przez Wynajmującego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Najemcy.
  2. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczeń OC i AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
   a) uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu środków odurzających lub środków psychotropowych lub bez ważnego prawa jazdy.
   b) umyślnego uszkodzenia pojazdu.
   c) uszkodzenia pojazdu powstałe w wyniku przekroczenia dopuszczalnej prędkości na odcinku drogi do którego doszło do uszkodzeń pojazdu albo też w razie innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego w wyniku czego ubezpieczyciel może uznać udział własny ubezpieczonego lub dochodzić całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę.
   d) przypadku gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku/kolizji.
   e) szkody powstałej gdy osoba kierującą była osobą nieupoważnioną przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu.
   f) szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy AC oraz kradzieży samochodu.
   g) wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC, wówczas Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem, zgodnie z cennikiem FCT24.pl
   h) kradzieży samochodu, w którym Najemca nie uruchomił wszystkich urządzeń antykradzieżowych, wówczas całkowity koszt ponosi Najemca pojazdu.
   i) kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie dostarczy kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego wynajętego, a skradzionego samochodu, wówczas całkowity koszt ponosi Najemca pojazdu.
   j) kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz dewastacji uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej, wówczas całkowity koszt ponosi Najemca pojazdu.
   k) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub polis.
   W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca przed wyjazdem wynajmowanym pojazdem jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegania zawartych w warunkach postanowień. W przypadku udostępniania pojazdu innej osobie kierującej, poinstruować tą osobę o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów pod rygorem, że odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę przechodzi na Najemcę jak za szkodę spowodowaną przez Najemcę.Treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia dostępna jest na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych i w siedzibie FCT24.pl – Gliwice ul. Daszyńskiego 144. Na prośbę Wynajmującego jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu pojazdu.
 9. System rezerwacji
  1. Istnieje możliwość rezerwacji samochodu wcześniej na konkretny termin. W tym celu należy skontaktować się z FCT24.pl za pośrednictwem:
   a) telefonicznie, pod nr telefonu 503-996-996.
   b) poczty elektronicznej, pod adresem info@fct24.pl
   c) osobiście w siedzibie firmy w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 144 podając termin najmu, przewidywany czas trwania najmu oraz wybierając odpowiedni a wolny w tym czasie samochód, oraz dodatkowy potrzebny osprzęt typu: fotelik, nawigacja GPS itp.

   1. Po przeprowadzeniu weryfikacji możliwości najmu samochodu Wynajmujący potwierdzi słownie Najemcy o możliwości rezerwacji samochodu. Rezerwację uważa się za ważną po wpłaceniu minimum 200 zł zaliczki, za którą zostanie wystawiony odpowiedni dokument. Płatności zaliczki lub całości wynajmu oraz pobraną kaucje zwrotna można zapłacić w siedzibie firmy FCT24.pl gotówką, kartą kredytową lub przelewem na wskazany w potwierdzeniu rezerwacji rachunek bankowy w terminie do 3 dni od chwili otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Kwota zaliczki podlega zaliczeniu na poczet kaucji zwrotnej lub czynszu najmu.
   2. Jeżeli o możliwość rezerwacji tego samego samochodu stara się jednocześnie paru Najemców to uznaje się, że rezerwacja jest ważna dla tego najemcy, który dokonał wpłaty jako pierwszy. Pozostałe zostaną zwrócone wpłacającym wraz z telefoniczną informacją o niezawarciu rezerwacji.
   3. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji na 48 h, lub mniej przed planowanym odbiorem samochodu kwota rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 10. Postanowienia końcowe
  1. W szczególnych przypadkach Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy usługi lub zerwania umowy w każdym czasie i każdym miejscu bez podania przyczyny takiej decyzji.
  2. Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i zażądania zwrotu pojazdu i wynajmowanych rzeczy w przypadku stwierdzenia faktu niestosowania się do warunków umowy.
  3. W przypadku zalegania z opłatami lub innego niestosowania się do warunków umowy Wynajmujący ma prawo do unieruchomienia samochodu systemem GPS, oraz do zaholowania go do siedziby firmy w celu uniemożliwienia jego dalszego użytkowania. Takie wyłączenie nie zwalnia Najemcy z opłat, które są w dalszym ciągu naliczane, jak za użytkowanie samochodu zgodnie z zawartą umową.
  4. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem samochodu oraz likwidacją szkód komunikacyjnych na podstawie ust. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)
  5. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i obowiązują od dnia wprowadzenia przez Wynajmującego.
  6. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  7. Kwestie sporne do umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

Załacznik nr.3

Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu www.fct24, zabronione. (kk) Zdjęcia zamieszczone w galerii jak również inne nie będące elementem graficznym strony, chronią prawa autorskie. Wykorzystywanie do celów komercyjnych bez zgody autora zabronione. Do celów prywatnych – po poinformowaniu autora.

Masz pytanie? Zadzwoń do nas!
(+48) 503-996-996